Etätyöstä on kirjoitettu viimeisen vajaan vuoden aikana todella paljon artikkeleita, mutta vasta nyt talven aikana kirjoittelu on alkanut saada enemmän tasapainoa. Etätyötä ei enää ylistetä yksiselitteisesti, ja yhä useammin artikkelit myös käsittelevät toimistotyön etuja.

Esimerkiksi The Atlanticin artikkeli viime vuoden lokakuulta on erittäin hyvä katsaus siihen miksi etätyöt voivat olla etenkin nuorten asiantuntijoiden näkökulmasta hyvin vaikea konsepti.

Lue koko artikkeli: The Atlantic: Generation Work-From-Home May Never Recover – 2020

Toimistolla tapahtuva jatkuva vuorovaikutus, luontainen verkostoituminen ja kollegoiden fiiliksen tunteminen ovat kaikki asioita joita ei ole etätyössä mahdollista kokea. Tällä on vaikutusta organisaation tehokkuuteen, mutta myös yksittäisten työntekijöiden urakehitykseen ja kehittymiseen asiantuntijana. Erityisesti tähän The Atlanticin juttu kiinnittää huomiota.

On myös erityisen hyvä havainto, että etätyön tutkimus on painottunut tätä ennen henkilöihin, jotka ovat valinneet etätyön vapaaehtoisesti tai joidenkin elämänvalintojensa seurauksena. Ennen koronakriisiä ei ole juuri ollut mahdollisuutta tutkia ihmisiä, jotka olisi pakotettu etätyöhön, joten todennäköisesti vuoden 2020 kokemukset tulevat tasapainottamaan ja rikastamaan myös aihetta käsittelevää tutkimusta merkittävästi.

Nuoret ja kokemattomat asiantuntijat kehittyvät hitaammin etätyömoodissa

Kokeneille asiantuntijoillehan etätyö yleensä sopii parhaiten, kun verkostoja on jo olemassa paljon, oma ammatillinen osaaminen on vahvaa ja todennäköisesti ystäväpiiritkin ovat jo töiden ulkopuolella pääasiallisesti. Nuorille tai kokemattomammille asiantuntijoille pakotettu etätyö voi taas olla merkittävä hidaste oman ammatillisen kehityksen näkökulmasta.

Tilannetta kärjistää, jos työtehtävät myös vaativat paljon koordinaatiota toisten asiantuntijoiden kanssa, ja työtä ylipäätään tehdään paljon yhdessä, esimerkiksi työpajamuotoisesti. Tällöin kollegoiden välinen turvallisuudentunne ja luottamus toisiin ihmisiin asiantuntijoina korostuu, ja juuri tämä alue on toimistotyön vahvuuksia. Kokeneet asiantuntijat eivät kuitenkaan kärsi tästä ilmiöstä yhtä paljon kuin nuoremmat tai vastikään organisaatiossa aloittaneet.

Sisäinen kulttuuri ja luontaiset liittoumat kärsivät etätyömoodissa

The Atlanticin artikkeli nostaa esiin myös organisaatioiden sisäisen kulttuurin ja erilaisten liittoutumien rapautumisen. Työntekijöiden on vaikeampi muodostaa epävirallisia ryhmiä ja liittoumia neuvotellakseen eduista tai muista parannuskohteista, kun ryhmäytymiseen tarvittavaa fyysistä vuorovaikutusta ei ole riittävästi.

Organisaatioiden kannalta tämä ilmiö vaikuttaa myös merkittävästi rekrytointiin ja uusien ihmisten perehdyttämiseen. Juuri epäviralliset kohtaamiset, toimistolla tapahtuva verkostoituminen, helppo avun pyytäminen ja monet muut perehtymisvaiheen kannalta kriittiset asiat ovat etätyömoodissa isomman kynnyksen takana.

Etätyön ja toimistotyön vastakkainasettelun toivoisi olevan ohitse

Olisikin toivottavaa, että koronakriisin jälkeen palaamme maailmaan, jossa on vähemmän vastakkainasettelua toimistoelämän ja etätyön välillä, ja ymmärtäisimme paremmin kummankin työtavan vahvuudet ja heikkoudet.

Esimerkiksi North Patrolissa olemme havainneet, että monet asiakasprojektit kyllä pystytään toteuttamaan etätyövälineiden kautta hyvinkin tehokkaasti, mutta juuri oman tiimin välinen vuorovaikutus kärsii väistämättä etätyömoodissa. On toki alueita, joissa etätyö toimii jopa paremmin, ja joidenkin asiantuntijoiden kohdalla lisääntynyt etätyö voi jopa parantaa työn laatua. Isoin havainto lienee kuitenkin se, että kummassakin äärilaidassa on omat vahvuutensa, ja etenkin paljon yhteistyötä vaativa asiantuntijatyö tarvitsee kumpaakin ulottuvuutta, sopivassa määrin annosteltuna.

Lieneekin todennäköistä, että monelle asiantuntijaorganisaatiolle isompi osuus etätyötä jää pysyväksi todellisuudeksi, mutta ehkä myös toimistotyön ja toimistolla tapahtuvan kohtaamisen arvostus kasvaa, kun koronakriisin seurauksena hahmotamme paremmin sen mitä menetämme, jos työskentelisimme valtaosin etänä.

Lisäksi erityisesti nuorten ja kokemattomampien asiantuntijoiden perehdytys ja omassa työssä kehittyminen ovat alueita, joissa toimistoelämän tarjoamasta epävirallisesta kohtaamisesta ja fyysisestä läheisyydestä on huomattavaa hyötyä.

Fyysisten ja digitaalisten työympäristöjen pitää pysyä mukana muutoksessa

Yhä useampi organisaatio kohdanneekin tulevina vuosina haasteita tämän hybridimaailman kanssa. Monia toimistoja varmasti remontoidaan ja kehitetään enemmän suuntaan, jossa vuorovaikutus ja kohtaamiset ovat keskiössä. Samalla digitaalisten työympäristöjen tulee tukea paremmin kasvanutta etätyötä ja ihmisten yhä yksilöllisempää paikkavalintaa työn tekemiseen. Monelle organisaatiolle nämä ovat uusia haasteita ja edellyttävät paljon nykyisten työympäristöjen ja toimintamallien kehittämistä.

Yksi organisaatioiden kehittämisen ja johtamisen haasteita tuleekin seuraavina vuosina varmasti olemaan juuri tämä hybridiympäristöjen todellisuus, jossa tarvitaan tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta niin fyysisiltä kuin digitaalisilta työympäristöiltä.

Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.

Lisää artikkeleita digitaalisesta työntekijäkokemuksesta: